Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla SPORTFOOD Paweł Bachanek

Cel projektu: Pomoc w formie dotacji w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID – 19.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Wartość projektu: 64.931.13 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: Projekt finansowany w 100% z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.