"Ładowanie..."

Regulamin z dnia 03.2019R.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH SPORTFOOD.pl

 

§1 POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez SPORTFOOD z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, REGON: 360602243, NIP: 9511658952, zwanym dalej SPORTFOOD. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

§2 DEFINICJE

1. Usługi - Przygotowanie i dostarczanie przez SPORTFOOD produktu.

2. Klient - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Produkt lub produkty, które klient może zamówić jednorazowo lub na wybrany okres czasu:

MAX PROTEIN - posiłek wysokobiałkowy

GYM HERO - zbilansowany posiłek po treningowy

FITNESS QUENN - posiłek po treningowy

POSIŁEK WEGETARIAŃSKI

JOGURT Z MUSEM BRZOSKWINIOWYM I CRUNCHY

JOGURT Z MUSEM PORZECZKOWYM I CRUNCHY

JOGURT Z MUSEM TRUSKAWKOWYM I CRUNCHY

OWSIANKA Z BAKALIAMI

100% SOK PIĘKNA SKÓRA

100% SOK SZCZUPŁA TALIA

100% SOK ŚWIĘTY SPOKÓJ

100% SOK WIECZNA MŁODOŚĆ

2. Przykładowe produkty znajdują się na stronie internetowej www.sportfood.pl w zakładce "MENU". Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

3. Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o jego zawartości oraz wartości energetycznej posiłku wraz z warunkami przechowywania. Wszystkie produkty śniadaniowe posiadają etykietę z makroskładnikami i wartościami odżywczymi. Soki zamknięte w butelce posiadają etykiety z makroskładnikami, alergenami i wartościami odżywczymi. Wszystkie produkty dostarczamy w specjalnych boxach.

4. Ceny poszczególnych Produktów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są na stronie Zamów Online na stronie www.sportfood.pl

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
 

  • Poprzez odpowiedni formularz kontaktowy, dostępny pod adresem www.sportfood.pl (po uprzedniej rejestracji w bazie klientów) dostępny przez 24h na dobę.
  • Poprzez kontakt telefoniczny z infolinią SPORTFOOD, dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura 8:00 - 16:00.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Użytkownika, który złożył zamówienie, wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej podziękowanie oraz potwierdzenie otrzymania treści zamówienia.

3. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

4. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 9:30 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 9:30 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie do godz. 9:30, dwa dni poprzedzającego dostawę, potwierdzenia płatności na adres mailowy sportfood@sportfood.pl .

6. Godzina 9:30 w wyżej wymienionym punkcie jest terminem niepodważalnym i nieprzekraczalnym.

7. W przypadku nieprzestrzegania pkt. 5, klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

8. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy produktów wraz z informacjami dodatkowymi (np. dostępu do wskazanego adresu, kod dostępu, itp.) oraz numeru telefonu.

9. Poza informacjami wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W takim przypadku SPORTFOOD nie będzie dostarczać produktów mogących zawierać wskazane składniki.

10. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności SPORTFOOD za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu SPORTFOOD o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach. 

11. SPORTFOOD zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

  • złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację,
  • bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu,
  • braku dokonania płatności za zakupioną Usługę,
  • rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie do godziny 9:30 na 2 dni robocze przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:

  • przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy oraz poinformować mailowo o tym sprzedawcę na adres sportfood@sportfood.pl,
  • za pośrednictwem udostępnionego przez SPORTFOOD na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych (on-line).

2. Za dzień płatności uważany jest:

  • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) powyżej: dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie,
  • w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej: dzień otrzymania przez SPORTFOOD potwierdzenia zapłaty od operatora systemu, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powyżej albo – jeśli SPORTFOOD otrzyma takie potwierdzenie do godz. 9:30 w dwa dnia poprzedzające dostaw.    

3. SPORTFOOD uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Zamawiającemu stosownej informacji drogą telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego uprawnienia przez SPORTFOOD za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty (uznania rachunku bankowego SPORTFOOD ) kwotą należności.

 

§6 DOSTAWA

1. W przypadku weekendów, produkty dostarczane są od razu na dwa dni: na sobotę i niedzielę. W sobotę i niedzielę dostawy nie są realizowane.

2. SPORTFOOD może planować dostawy w innym systemie niż standardowo tj. codziennie z wyjątkiem niedziel, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

3. Klient ma możliwość podania preferowanych/opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy.

4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 9:30 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy SPORTFOOD (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od SPORTFOOD wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

2.  Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 9:30 na 2 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia.

3. O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować SPORTFOOD telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod odpowiednim adresem.

4. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą SPORTFOOD) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych.

6. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 9:30 dnia poprzedzającego dostawę.

7. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

8. W przypadku anulowania zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji przez SPORTFOOD, zwrot wpłaty nastąpi do 14 dni roboczych na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata.

 

§8 REKLAMACJE

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sportfood@sportfood.pl.

3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, SPORTFOOD poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

6. W razie stwierdzenia przez SPORTFOOD, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, SPORTFOOD poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

7. W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) SPORTFOOD, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, SPORTFOOD należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem SPORTFOOD.